Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2019

metanoiaa
3571 bd1c
metanoiaa
metanoiaa

May 29 2019

metanoiaa
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viajemkartofle jemkartofle
metanoiaa
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
metanoiaa
Reposted fromFlau Flau viayougurtway yougurtway

May 19 2019

metanoiaa
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
metanoiaa
5324 1890 500
metanoiaa

May 16 2019

metanoiaa
metanoiaa
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
metanoiaa
metanoiaa
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
metanoiaa
9384 2009 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialululuj lululuj
metanoiaa


At one with nature: Tippi aged 6 with her arms stretched out on Sea Bird Island, Africa.  My Book of Africa by Tippi Degré 
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialululuj lululuj
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viadreamadream dreamadream

February 01 2019

metanoiaa
metanoiaa
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viamyszkaminnie myszkaminnie
metanoiaa
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaiblameyou iblameyou
metanoiaa
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl