Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

metanoiaa
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
metanoiaa
Reposted fromliteon44 liteon44 viapiehus piehus

June 15 2017

metanoiaa
Reposted frombluuu bluuu viasilence89 silence89

June 13 2017

8888 242b 500
metanoiaa

  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.

— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viawujcioBat wujcioBat

June 12 2017

5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

metanoiaa
3879 5130 500
Reposted fromlittlefool littlefool
5131 6fdb
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaIriss Iriss

June 07 2017

metanoiaa
8700 e2f3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahouda houda
metanoiaa

May 28 2017

metanoiaa
9201 b5c6
Act normal.
Reposted fromvolldost volldost via00monnn066 00monnn066
metanoiaa

May 27 2017

metanoiaa
6457 4a1e
Reposted fromsiegmunda siegmunda viawasnae wasnae

May 23 2017

metanoiaa
9692 82ef
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
metanoiaa
5193 2d8e 500
Reposted fromkhal khal viagregorczykm gregorczykm
metanoiaa
To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.
metanoiaa
metanoiaa
metanoiaa
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viajethra jethra
metanoiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl