Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2019

metanoiaa
5059 8a7a 500
Reposted frommalice malice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 27 2019

metanoiaa
3029 cfa3
Reposted fromimasadclown imasadclown viagdziejestola gdziejestola
metanoiaa
metanoiaa
8684 9582 500
metanoiaa
metanoiaa

June 02 2019

metanoiaa
3571 bd1c
metanoiaa
metanoiaa

May 29 2019

metanoiaa
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi viajemkartofle jemkartofle
metanoiaa
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
metanoiaa
Reposted fromFlau Flau viayougurtway yougurtway

May 19 2019

metanoiaa
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
metanoiaa
5324 1890 500
metanoiaa

May 16 2019

metanoiaa
metanoiaa
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
metanoiaa
metanoiaa
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl